คนไทยในอังกฤษ นัดชุมนุมต้าน คมช.ครั้งที่ 2

กลุ่มคนไทยปฎิเสธรัฐประหารในสหราชอาณาจักร
อีเมลล์:
doublezero1@hotmail.co.uk                                                                                              

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550

เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมครั้งที่ 2 ที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน

เรียน พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน       

        นับตั้งแต่กรณีการยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลประชาธิปไตยโดยคณะรัฐประหารที่เรียกตัวเองว่า “คมช” ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2549 ซึ่งนำมาสู่การล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 การแต่งตั้งตัวแทนของตนเข้าแทรกแซงองค์กรอิสระ หน่วยราชการ และเข้าควบคุมรัฐวิสาหกิจต่างๆ ตลอดจนการออกคำสั่งยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญ และจัดตั้งคนที่ตนเองเลือกขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการกำจัดพรรคการเมือง โดยการออกคำวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักไทย และตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้ง 111 คน โดยไม่คำนึงถึงหลักนิติธรรมแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงของผู้ยึดอำนาจการปกครองว่าไม่มีความจริงใจต่อประเทศชาติ และประชาชนเลย มุ่งแสวงหาอำนาข และมุ่งกำจัดศัตรูทางการเมืองแต่อย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงปัญหาของประเทศชาติ การเพิกเฉยต่อเสียงของระชาชน การริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติอย่างรุนแรงที่สุดในเวลาต่อมา         ด้วยสาเหตุดังกล่าวทาง “กลุ่มคนไทยในสหราชอาณาจักร” (ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มคนไทยปฎิเสธรัฐประหารในสหราชอาณาจักร”) จึงได้ดำเนินจัดกิจกรรมการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา โดยทางกลุ่มฯได้ทำการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตยต่อ คมช แต่กลับได้รับการเพิกเฉย ดังนั้นทางกลุ่มฯ ได้ตัดสินใจที่จะดำเนินกิจกรรมชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลเผด็จการโดยสงบและสันติ ขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 ที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ใน วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2550 เวลา 13.00-14.00 น. ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของคนไทยที่รักชาติ รักประชาธิปไตย และไม่ยอมรับระบอบเผด็จการทุกรูปแบบ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เหล่าพี่น้องชาวไทยที่พำนักในสหราชอาณาจักรได้มีส่วนร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ และแสดงความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง รวมถึงการร่วมใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยในการแสดงพลังต่อต้านอำนาจเผด็จการ พร้อมทั้งทำการเรียกร้องให้ระบอบประชาธิปไตย กลับคืนสู่ประเทศชาติของเราโดยเร็ว การชุมนุมครั้งที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้1. เรียกร้องให้นำความยุติธรรมคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็ว และยุติการแทรกแซงระบบยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ โดยการ “ตั้งธง” ในการวินิจฉัยคดีโดยปราศจากหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นการทำลายความเชื่อมั่นต่อระบบยุติธรรมทั้งระบบ และทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทยต่อนานาอารยประเทศ เป็นสาเหตุให้ประชาชนชาวไทยได้รับความอับอายต่อสายตาชาวโลก

2. เรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้ง ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมิชักช้า เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบแก่พรรคการเมืองที่มีแนวโน้มว่าจะสืบทอดอำนาจของคมช

3. เรียกร้องให้รัฐบาลและ คมช แสดงความบริสุทธิ์ใจในการเข้ามาบริหารประเทศ โดยยึดหลักความสุจริตตามที่ได้เคยกล่าวอ้าง โดยจะต้องถูกตรวจสอบโดยใช้มาตรฐานที่ไม่ต่ำไปกว่ามาตรฐานทั่วไปที่ใช้ตรวจสอบกับบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเช่น การเปิดเผยแสดงบัญชีทรัพย์สินของตนเอง และ ผู้ใกล้ชิด ทั้งก่อน และหลังการยึดอำนาจ

       ทั้งนี้ทางกลุ่มฯ จึงขอเรียนเชิญคนไทยในสหราชอาณาจักร เข้าร่วมกับคนไทยทั่วทุกมุมโลก ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเรียกร้องประชาธิปไตย เพื่อแสดงพลังรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักประชาธิปไตย ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน และสำหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมกิจกรรมชุมนุมครั้งที่ 2 หากมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อกับทางกลุ่มคนไทยปฎิเสธรัฐประหารในสหราชอาณาจักร โดยด่วนขอแสดงความนับถือ
วัฒนา เอ็บเบจช์ และ เพียรพร เบดดาร์ด
กลุ่มคนไทยปฎิเสธรัฐประหารในสหราชอาณาจักร
โทร 07780 801763 แฟ๊กซ์ 0121 243 4619
 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: