ใครโหวต “อภิสิทธิ์”นั่งนายก

ลำดับที่

ชื่อ

พรรค

โหวต

1

นายกมล

จิระพันธุ์วาณิช

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

2

นางสาวกัญจนา

ศิลปอาชา

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

3

นายกรูเฮง

ยาวอหะซัน

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

4

นายเกื้อกรูล

ด่านชัยวิจิตร

ชาติไทย

อภิสิทธิ์

5

นายชัยวุฒิ

ธนาคมานุสรณ์

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

6

นายชาดา

ไทยเศรษฐ์

ชาติไทย

อภิสิทธิ์

7

นายเชวงศักดิ์

เร่งไพบูลย์วงษ์

ชาติไทย

อภิสิทธิ์

8

นายณัฐวุฒิ

ประเสริฐสุวรรณ

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

9

นายตุ่น

จินตะเวช

ชาติไทย

อภิสิทธิ์

10

นายนพดล

พลเสน

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

11

นายนิโรธ

สุนทรเลขา

ชาติไทย

อภิสิทธิ์

12

นายบรรหาร

ศิลปอาชา

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

13

นายปณวัตร

เลี้ยงผ่องพันธุ์

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

14

นายประภัตร

โพธสุธน

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

15

นางปารีณา

ไกรคุปต์, ปาจรียางกรูร

ชาติไทย

อภิสิทธิ์

16

นายพีระเดช

ศิริวันสาณฑ์

ชาติไทย

อภิสิทธิ์

17

นายภราดร

ปริศนานันทกุล

ชาติไทย

อภิสิทธิ์

18

นายยุทธนา

โพธสุธน

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

19

นายรัฐกิตติ์

ผาลีพัฒน์

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

20

นายวราวุธ

ศิลปอาชา

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

21

นายวัชระ

ยาวอหะซัน

ชาติไทย

อภิสิทธิ์

22

นายวิจิตร

พรพฤฒิพันธุ์

ชาติไทย

อภิสิทธิ์

23

นายวีระศักดิ์

โควสุรัตน์

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

24

นายศักดิ์ชัย

จินตะเวช

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

25

นายศิริวัฒน์

ขจรประศาสน์

ชาติไทย

อภิสิทธิ์

26

พลตรี

สนั่น ขจรประศาสน์

ชาติไทย

อภิสิทธิ์

27

นายสมเจตน์

ลิมปะพันธุ์

ชาติไทย

อภิสิทธิ์

28

นายสมพัฒน์

แก้วพิจิตร

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

29

นายสมศักดิ์

ปริศนานันทกุล

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

30

นายสิริพงศ์

อังคสกุลเกียรติ

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

31

นายสุรพงษ์

อึ้งอัมพรวิไล

ชาติไทย

ประชา

32

นายเสมอกัน

เที่ยงธรรม

ชาติไทย

ประชา

33

นายอัศวิน

วิภูศิริ

ชาติไทย

อภิสิทธิ์

34

นายเอกพจน์

ปานแย้ม

ชาติไทย

ไม่เข้าประชุม

35

นายกรณ์

จาติกวณิช

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

36

นางกันตวรรณ

ตันเถียร, กุลจรรยาวิวัฒน์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

37

นายกัมพล

สุภาแพ่ง

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

38

นางสาวกัลยา

รุ่งวิจิตรชัย

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

39

คุณหญิงกัลยา

โสภณพนิช

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

40

นายโกวิทย์

ธารณา

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

41

นายไกรศักดิ์

ชุณหะวัณ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

42

นายครรชิต

ทับสุวรรณ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

43

นายจุติ

ไกรฤกษ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

44

นายจุรินทร์

ลักษณวิศิษฏ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

45

นายจุฤทธิ์

ลักษณวิศิษฏ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

46

นายเจริญ

คันธวงศ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

47

นายเจะอามิง

โตะตาหยง

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

48

นางเจิมมาศ

จึงเลิศศิริ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

49

นายเจือ

ราชสีห์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

50

นายเฉลิมชัย

ศรีอ่อน

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

51

นางสาวเฉลิมลักษณ์

เก็บทรัพย์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

52

นายชนินทร์

รุ่งแสง

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

53

นายชวน

หลีกภัย

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

54

นายชัยวุฒิ

บรรณวัฒน์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

55

นายชาญชัย

อิสระเสนารักษ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

56

นายชำนิ

ศักดิเศรษฐ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

57

นายชินวรณ์

บุณยเกียรติ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

58

นายชุมพล

กาญจนะ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

59

นายชุมพล

จุลใส

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

60

นายเชน

เทือกสุบรรณ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

61

นายฐนโรจน์

โรจนกุลเสฏฐ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

62

นางสาวณิรัฐกานต์

ศรีลาภ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

63

นายดนัย

นพสุวรรณวงศ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

64

นายไตรรงค์

สุวรรณคีรี

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

65

นายถวิล

ไพรสณฑ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

66

นายถาวร

เสนเนียม

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

67

นายทศพร

เทพบุตร

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

68

นายทศพล

เพ็งส้ม

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

69

นายทิวา

เงินยวง

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

70

นายเทพไท

เสนพงศ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

71

นายเทอดพงษ์

ไชยนันทน์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

72

นายธนา

ชีรวินิจ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

73

นายธนิตพล

ไชยนันทน์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

74

นายธวัชชัย

อนามพงษ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

75

นายธารา

ปิตุเตชะ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

76

นายธีระ

สลักเพชร

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

77

นายธีระชาติ

ปางวิรุฬห์รักษ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

78

นายเธียรชัย

สุวรรณเพ็ญ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

79

นายนคร

มาฉิม

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

80

นายนราพัฒน์

แก้วทอง

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

81

นายนริศ

ขำนุรักษ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

82

นางสาวนริศา

อดิเทพวรพันธุ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

83

นางนันทพร

วีรกุลสุนทร

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

84

นางนาถยา

เบ็ญจศิริวรรณ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

85

นายนาราชา

สุวิทย์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

86

นายนิพนธ์

บุญญามณี

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

87

นายนิพนธ์

วิสิษฐยุทธศาสตร์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

88

นายนิพิฏฐ์

อินทรสมบัติ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

89

นางนิภา

พริ้งศุลกะ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

90

นายบรรจบ

รุ่งโรจน์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

91

นายบัญญัติ

เจตนจันทร์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

92

นายบัญญัติ

บรรทัดฐาน

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

93

นายบุญยอด

สุขถิ่นไทย

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

94

นายบุรณัชย์

สมุทรักษ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

95

นายประกอบ

รัตนพันธ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

96

นายประพนธ์

นิลวัชรมณี

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

97

นายประพร

เอกอุรุ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

98

นายประมวล

พงศ์ถาวราเดช

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

99

นายประมวล

เอมเปีย

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

100

นายประเสริฐ

พงษ์สุวรรณศิริ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

101

นางสาวปรีชญา

ขำเจริญ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

102

นายปรีชา

มุสิกุล

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

103

นายปัญญวัฒน์

บุญมี

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

104

นายปารเมศ

โพธารากุล

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

105

นางสาวผ่องศรี

ธาราภูมิ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

106

นางผุสดี

ตามไท

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

107

นายพงศ์เวช

เวชชาชีวะ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

108

นางพจนารถ

แก้วผลึก

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

109

พลเอก พิชาญเมธ

ม่วงมณี

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

110

นายพิเชษฐ

พันธุ์วิชาติกุล

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

111

นางสาวพิมพ์ภัทรา

วิชัยกุล

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

112

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรยศ

ราฮิมมูลา

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

113

นายพีระพันธุ์

สาลีรัฐวิภาค

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

114

นายพุฒิพงศ์

สงวนวงศ์ชัย

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

115

นายไพฑูรย์

แก้วทอง

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

116

นายภุชงค์

รุ่งโรจน์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

117

นายมนตรี

ปาน้อยนนท์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

118

พลตรี มนูญกฤต

รูปขจร

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

119

นายมานิตย์

ภาวสุทธิ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

120

นายสัญชัย

อินทรสูต

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

121

นายไมตรี

สอยเหลือง

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

122

นายยุคล

ชนะวัฒน์ปัญญา

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

123

นางสาวรังสิมา

รอดรัศมี

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

124

นางรัชฎาภรณ์

แก้วสนิท

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

125

นางสาวรัชดา

ธนาดิเรก

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

126

นายเรวัต

อารีรอบ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

127

นายลาภศักดิ์

ลาภาโรจน์กิจ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

128

นายวรงค์

เดชกิจวิกรม

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

129

นายวัชรพงศ์

คูวิจิตรสุวรรณ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

130

นายวิชัย

ล้ำสุทธิ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

131

นายวิฑูรย์

นามบุตร

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

132

นายวิทยา

แก้วภราดัย

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

133

พันเอกวินัย

สมพงษ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

134

นายวินัย

เสนเนียม

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

135

นายวิรัช

ร่มเย็น

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

136

นายวิรัตน์

กัลยาศิริ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

137

นายวิรัตน์

วิริยะพงษ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

138

นายวิลาศ

จันทร์พิทักษ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

139

พลตำรวจตรีวีระ

อนันตกรูล

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

140

นายวุฒิพงษ์

นามบุตร

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

141

นายศิริโชค

โสภา

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

142

นายศุภชัย

ศรีหล้า

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

143

นายสกลธี

ภัททิยกุล

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

144

นายสงกรานต์

จิตสุทธิภากร

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

145

นายสมเกียรติ

ฉันทวานิช

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

146

นายสมเกียรติ

พงษ์ไพบูลย์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

147

นายสมควร

โอบอ้อม

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

148

นายสมชาย

โล่สถาพรพิพิธ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

149

นายสมบัติ

ยะสินธุ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

150

นายสมบัติ

สิทธิกรวงศ์

ประชาธิปัตย์

ไม่เข้าประชุม

151

นายสมบูรณ์

อุทัยเวียนกุล

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

152

นายสมัย

เจริญช่าง

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

153

นายสรรเสริญ

สมะลาภา

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

154

นายสรวุฒิ

เนื่องจำนงค์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

155

นายสราวุธ

อ่อนละมัย

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

156

นายสัมพันธ์

ตั้งเบญจผล

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

157

นายสัมพันธ์

ทองสมัคร

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

158

นายสาคร

เกี่ยวข้อง

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

159

นายสาทิตย์

วงศ์หนองเตย

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

160

นายสาธิต

ปิตุเตชะ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

161

นายสามารถ

พิริยะปัญญาพร

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

162

นายสามารถ

มะลูลีม

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

163

นายสามารถ

ราชพลสิทธิ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

164

นายสำราญ

ศรีแปงวงค์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

165

นายสินิตย์

เลิศไกร

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

166

นายสุกิจ

อัถโถปกรณ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

167

นายสุขวิชชาญ

มุสิกุล

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

168

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์

บริพัตร

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

169

นายสุทธิ

ปัญญาสกุลวงศ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

170

นายสุทัศน์

เงินหมื่น

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

171

นายสุเทพ

เทือกสุบรรณ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

172

นาวาตรีสุธรรม

ระหงษ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

173

นายวัชระ

เพชรทอง

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

174

นางสาวสุพัชรี

ธรรมเพชร

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

175

นายสุรเชษฐ์

มาศดิตถ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

176

นายสุรสิทธิ์

ตรีทอง

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

177

นายสุรันต์

จันทร์พิทักษ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

178

นายสุวโรช

พะลัง

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

179

นายองอาจ

คล้ามไพบูลย์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

180

นายอนุชา

บูรพชัยศรี

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

181

นายอภิชาต

การิกาญจน์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

182

นายอภิชาต

ศักดิเศรษฐ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

183

นายอภิชาติ

สุภาแพ่ง

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

184

หม่อมหลวงอภิมงคล

โสณกุล

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

185

นายอภิวัฒน์

เงินหมื่น

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

186

นายอภิสิทธิ์

เวชชาชีวะ

ประชาธิปัตย์

งดออกเสียง

187

นายอรรถพร

พลบุตร

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

188

นายอรรถวิชช์

สุวรรณภักดี

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

189

นางสาวอรอนงค์

กาญจนชูศักดิ์

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

190

นางอรอนงค์

คล้ายนก

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

191

นายอลงกรณ์

พลบุตร

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

192

นายอสิ

มะหะมัดยังกี

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

193

นายอัฏฐพล

โพธิพิพิธ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

194

นายอันวาร์

สาและ

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

195

นายอับดุลการิม

เด็งระกีนา

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

196

นายอาคม

เอ่งฉ้วน

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

197

นายอิสมาแอล

เบญอิบรอฮีม

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

198

นายอิสสระ

สมชัย

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

199

นายฮอชาลี

ม่าเหร็ม

ประชาธิปัตย์

อภิสิทธิ์

200

นายฐานิสร์

เทียนทอง

ประชาราช

ประชา

201

นางสาวตรีนุช

เทียนทอง

ประชาราช

ประชา

202

นายสมชัย

เจริญชัยฤทธิ์

ประชาราช

ประชา

203

นายสรวงศ์

เทียนทอง

ประชาราช

ประชา

204

นายเสนาะ

เทียนทอง

ประชาราช

ประชา

205

นายกนก

ลิ้มตระกรูล

พลังประชาชน

ประชา

206

นางสาวกฤษณา

สีหลักษณ์

พลังประชาชน

ประชา

207

นายกฤษดาภรณ์

เสียมภักดี

พลังประชาชน

ประชา

208

นายก่อเกียรติ

สิริยะเสถียร

พลังประชาชน

ประชา

209

พันตำรวจโทกานต์

เทียนแก้ว

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

210

นายการุณ

โหสกุล

พลังประชาชน

ประชา

211

นายกิตติ

สมทรัพย์

พลังประชาชน

ประชา

212

นายกิตติกร

โล่ห์สุนทร

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

213

นายกิตติศักดิ์

รุ่งธนเกียรติ

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

214

นายกิตติศักดิ์

หัตถสงเคราะห์

พลังประชาชน

ประชา

215

ร้อยโทกุเทพ

ใสกระจ่าง

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

216

นายเกรียงศักดิ์

ฝ้ายสีงาม

พลังประชาชน

ประชา

217

นายเกษม

อุประ

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

218

นายคงกฤช

หงษ์วิไล

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

219

นายคมเดช

ไชยศิวามงคล

พลังประชาชน

ประชา

220

นายจตุพร

เจริญเชื้อ

พลังประชาชน

ประชา

221

นายจตุพร

พรหมพันธุ์

พลังประชาชน

ประชา

222

นายจรัสฤทธิ์

จันทรสุรินทร์

พลังประชาชน

ประชา

223

นายจักรพรรดิ

ไชยสาส์น

พลังประชาชน

ประชา

224

นายจักรัตน์

พั้วช่วย

พลังประชาชน

ประชา

225

นายจักริน

พัฒน์ดำรงจิตร

พลังประชาชน

ประชา

226

นายจิรพันธ์

ลิ้มสกุลศิริรัตน์

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

227

นายจิรวัฒน์

ศิริพานิชย์

พลังประชาชน

ประชา

228

นายจุมพฏ

บุญใหญ่

พลังประชาชน

ประชา

229

นายจุลพันธ์

อมรวิวัฒน์

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

230

นายเจริญ

จรรย์โกมล

พลังประชาชน

ประชา

231

นายฉลาด

ขามช่วง

พลังประชาชน

ประชา

232

ร้อยตำรวจเอกเฉลิม

อยู่บำรุง

พลังประชาชน

ประชา

233

นายเฉลิมชาติ

การุญ

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

234

นางชมภู

จันทาทอง

พลังประชาชน

ประชา

235

นายชยุต

ภุมมะกาญจนะ

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

236

นายชลน่าน

ศรีแก้ว

พลังประชาชน

ประชา

237

นายชวลิต

วิชยสุทธิ์

พลังประชาชน

ประชา

238

นายชัย

ชิดชอบ

พลังประชาชน

งดออกเสียง

239

นายชัยวัฒน์

ทรัพย์รวงทอง

พลังประชาชน

ประชา

240

นางสาวชินณิชา

วงศ์สวัสดิ์

พลังประชาชน

ประชา

241

นายชูชาติ

หาญสวัสดิ์

พลังประชาชน

ประชา

242

นายชูวิทย์

พิทักษ์พรพัลลภ

พลังประชาชน

ประชา

243

นายสุรชัย

เบ้าจรรยา

พลังประชาชน

ประชา

244

ร้อยตำรวจโทเชาวริน

ลัทธศักดิ์ศิริ

พลังประชาชน

ประชา

245

นายเชิดชัย

วิเชียรวรรณ

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

246

นายเชิดพงศ์

ราชป้องขันธ์

พลังประชาชน

ประชา

247

นายไชยวัฒน์

ติณรัตน์

พลังประชาชน

ประชา

248

นายไชยา

พรหมา

พลังประชาชน

ประชา

249

นายไชยา

สะสมทรัพย์

พลังประชาชน

ประชา

250

นายซูการ์โน

มะทา

พลังประชาชน

ประชา

251

นางฐิติมา

ฉายแสง

พลังประชาชน

ประชา

252

นายณรงค์กร

ชวาลสันตติ

พลังประชาชน

ประชา

253

นายดนุพร

ปุณณกันต์

พลังประชาชน

ประชา

254

นางดวงแข

อรรณนพพร

พลังประชาชน

ประชา

255

นายต่อพงษ์

ไชยสาส์น

พลังประชาชน

ประชา

256

นายไตรรงค์

ติธรรม

พลังประชาชน

ประชา

257

นายทนุศักดิ์

เล็กอุทัย

พลังประชาชน

ประชา

258

นายทรงศักดิ์

ทองศรี

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

259

นายทวีวัฒน์

ฤทธิ์ฤาชัย

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

260

นายทองดี

มนิสสาร

พลังประชาชน

ประชา

261

นายเทวฤทธิ์

นิกรเทศ

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

262

นายธนเทพ

ทิมสุวรรณ

พลังประชาชน

ประชา

263

นายธนาธร

โล่ห์สุนทร

พลังประชาชน

ประชา

264

นายธเนศ

เครือรัตน์

พลังประชาชน

ประชา

265

นายธีระ

ไตรสรณกุล

พลังประชาชน

ประชา

266

นายธีระชัย

แสนแก้ว

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

267

นายธีระทัศน์

เตียวเจริญโสภา

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

268

นายนที

สุทินเผือก

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

269

นายนพคุณ

รัฐผไท

พลังประชาชน

ประชา

270

นางนฤมล

ธารดำรงค์

พลังประชาชน

ประชา

271

นายนวัธ

เตาะเจริญสุข

พลังประชาชน

ประชา

272

นายนัจมุดดีน

อูมา

พลังประชาชน

ประชา

273

นางนันทนา

ทิมสุวรรณ

พลังประชาชน

ประชา

274

นายนิทัศน์

ศรีนนท์

พลังประชาชน

ประชา

275

นายนิพนธ์

ศรีธเรศ

พลังประชาชน

ประชา

276

นายนิยม

ช่างพินิจ

พลังประชาชน

ประชา

277

นายนิยม

วรปัญญา

พลังประชาชน

ประชา

278

นายนิยม

วิวรรธนดิฐกุล

พลังประชาชน

ประชา

279

นายนิยม

เวชกามา

พลังประชาชน

ประชา

280

นายนิรมิต

สุจารี

พลังประชาชน

ประชา

281

นายนิสิต

สินธุไพร

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

282

นายบุญจง

วงศ์ไตรรัตน์

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

283

นายบุญทรง

เตริยาภิรมย์

พลังประชาชน

ประชา

284

นางบุญรื่น

ศรีธเรศ

พลังประชาชน

ประชา

285

นายบุญลือ

ประเสริฐโสภา

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

286

นายบุญเลิศ

ครุฑขุนทด

พลังประชาชน

ประชา

287

ร้อยตรีปรพล

อดิเรกสาร

พลังประชาชน

ประชา

288

นายประจักษ์

แกล้วกล้าหาญ

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

289

นายประชา

ประสพดี

พลังประชาชน

ประชา

290

นายประสงค์

บูรณ์พงศ์

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

291

นายประสิทธิ์

ชัยวิรัตนะ

พลังประชาชน

ประชา

292

นายประสิทธิ์

ตั้งศรีเกียรติกุล

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

293

นายประสิทธิ์

วุฒินันชัย

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

294

นายประเสริฐ

จันทรรวงทอง

พลังประชาชน

ประชา

295

นายประเสริฐ

ชัยกิจเด่นนภาลัย

พลังประชาชน

ประชา

296

นายประเสริฐ

บุญเรือง

พลังประชาชน

ประชา

297

นายปริญญา

ฤกษ์หร่าย

พลังประชาชน

ประชา

298

นายปรีชา

เร่งสมบูรณ์สุข

พลังประชาชน

ประชา

299

ร้อยโทปรีชาพล

พงษ์พานิช

พลังประชาชน

ประชา

300

นายปวีณ

แซ่จึง

พลังประชาชน

ประชา

301

นายปัญญา

ศรีปัญญา

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

302

นางปานหทัย

เสรีรักษ์

พลังประชาชน

ประชา

303

นางสาวปาริชาติ

ชาลีเครือ

พลังประชาชน

ประชา

304

นางเปล่งมณี

เร่งสมบูรณ์สุข

พลังประชาชน

ประชา

305

นายเผดิมชัย

สะสมทรัพย์

พลังประชาชน

ประชา

306

ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์

สุนทรชัย

พลังประชาชน

ประชา

307

นายพงษ์ศักดิ์

บุญศล

พลังประชาชน

ประชา

308

นางสาวพรพิมล

ธรรมสาร

พลังประชาชน

ประชา

309

นายพรศักดิ์

เจริญประเสริฐ

พลังประชาชน

ประชา

310

นายพฤฒิชัย

วิริยะโรจน์

พลังประชาชน

ประชา

311

นายพ้อง

ชีวานันท์

พลังประชาชน

ประชา

312

นางพัฒนา

สังขทรัพย์

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

313

นายพิเชษฐ์

เชื้อเมืองพาน

พลังประชาชน

ประชา

314

นายพิษณุ

หัตถสงเคราะห์

พลังประชาชน

ประชา

315

นายพีรพันธุ์

พาลุสุข

พลังประชาชน

ประชา

316

นายพีระเพชร

ศิริกุล

พลังประชาชน

ประชา

317

นายเพิ่มพูน

ทองศรี

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

318

นายไพจิต

ศรีวรขาน

พลังประชาชน

ประชา

319

นายไพโรจน์

ตันบรรจง

พลังประชาชน

ประชา

320

นายไพโรจน์

อิสระเสรีพงษ์

พลังประชาชน

ประชา

321

นางฟาริดา

สุไลมาน

พลังประชาชน

ประชา

322

นายภิรมย์

พลวิเศษ

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

323

นายภูมิ

สาระผล

พลังประชาชน

ประชา

324

นายมณฑล

ไกรวัตนุสสรณ์

พลังประชาชน

ประชา

325

นายมนต์ชัย

วิวัฒน์ธนาฒย์

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

326

นายมนต์ไชย

ชาติวัฒนศิริ

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

327

นางมลิวัลย์

ธัญญสกุลกิจ

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

328

พลโทมะ

โพธิ์งาม

พลังประชาชน

ประชา

329

นายมานะ

โลหะวณิชย์

พลังประชาชน

ประชา

330

นายมานะศักดิ์

จันทร์ประสงค์

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

331

นายมิ่งขวัญ

แสงสุวรรณ์

พลังประชาชน

ประชา

332

นายถาวร

ตรีรัตน์ณรงค์

พลังประชาชน

ประชา

333

นายยรรยง

ร่วมพัฒนา

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

334

นายยุทธพงษ์

แสงศรี

พลังประชาชน

ประชา

335

นายรังสรรค์

วันไชยธนวงศ์

พลังประชาชน

ประชา

336

นายรังสิกร

ทิมาตฤกะ

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

337

นายรัฐกร

เจนกิจณรงค์

พลังประชาชน

ประชา

338

นายเรืองเดช

สุพรรณฝ่าย

พลังประชาชน

ประชา

339

นางสาวละออง

ติยะไพรัช

พลังประชาชน

ประชา

340

นางลินดา

เชิดชัย

พลังประชาชน

ประชา

341

นายเลิศศักดิ์

ทัศนเศรษฐ

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

342

นายวรวัจน์

เอื้ออภิญญกุล

พลังประชาชน

ประชา

343

นายวรสิทธิ์

กัลป์ตินันท์

พลังประชาชน

ประชา

344

นายวราวงษ์

พันธุ์ศิลา

พลังประชาชน

ประชา

345

นางวันเพ็ญ

พร้อมพัฒน์

พลังประชาชน

ประชา

346

นายวัลลภ

สุปริยศิลป์

พลังประชาชน

ประชา

347

นายวารุจ

ศิริวัฒน์

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

348

นายวาสิต

พยัคฆบุตร

พลังประชาชน

ประชา

349

นายวิชัย

สามิตร

พลังประชาชน

ประชา

350

นายวิชาญ

มีนชัยนันท์

พลังประชาชน

ประชา

351

นายวิเชียร

ขาวขำ

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

352

นายวิเชียร

อุดมศักดิ์

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

353

นายวิทยา

ทรงคำ

พลังประชาชน

ประชา

354

นายวิทยา

บุรณศิริ

พลังประชาชน

ประชา

355

นายวิรุฬ

เตชะไพบูลย์

พลังประชาชน

ประชา

356

พลตำรวจเอกวิรุฬห์

พื้นแสน

พลังประชาชน

ประชา

357

นายวิวัฒน์ชัย

โหตระไวศยะ

พลังประชาชน

ประชา

358

นางสาววิสาระดี

เตชะธีราวัฒน์

พลังประชาชน

ประชา

359

นายวิสุทธิ์

ไชยณรุณ

พลังประชาชน

ประชา

360

นายวีระ

รักความสุข

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

361

นายวีระพล

จิตสัมฤทธิ์

พลังประชาชน

ประชา

362

นายวีระพล

อดิเรกสาร

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

363

นายวีระวัฒน์

โอสถานุเคราะห์

พลังประชาชน

ประชา

364

นายวุฒิชัย

กิตติธเนศวร

พลังประชาชน

ประชา

365

นายวุฒิพงศ์

ฉายแสง

พลังประชาชน

ประชา

366

พลตรีศรชัย

มนตริวัต

พลังประชาชน

ประชา

367

นายศรีเมือง

เจริญศิริ

พลังประชาชน

ประชา

368

นายศักดา

คงเพชร

พลังประชาชน

ประชา

369

นายศุภชัย

โพธิ์สุ

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

370

นายเศกสิทธิ์

ไวนิยมพงศ์

พลังประชาชน

ประชา

371

นายสงคราม

กิจเลิศไพโรจน์

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

372

นายสงวน

พงษ์มณี

พลังประชาชน

ประชา

373

นายสถาพร

มณีรัตน์

พลังประชาชน

ประชา

374

นายสนอง

เทพอักษรณรงค์

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

375

นายสมคิด

บาลไธสง

พลังประชาชน

ประชา

376

พันตำรวจโทสมชาย

เพศประเสริฐ

พลังประชาชน

ประชา

377

นายสมชาย

วงศ์สวัสดิ์

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

378

พลเอกสมชาย

วิษณุวงศ์

พลังประชาชน

ประชา

379

นายสมพงษ์

อมรวิวัฒน์

พลังประชาชน

ประชา

380

นายสมพล

เกยุราพันธุ์

พลังประชาชน

ประชา

381

นายสมศักดิ์

เกียรติสุรนนท์

พลังประชาชน

ประชา

382

นายสมัคร

สุนทรเวช

พลังประชาชน

ประชา

383

นายสรรพภัญญู

ศิริไปล์

พลังประชาชน

ประชา

384

นายสฤษฏ์

อึ้งอภินันท์

พลังประชาชน

ประชา

385

นายสัญชัย

วงษ์สุนทร

พลังประชาชน

ประชา

386

นายสันติ

พร้อมพัฒน์

พลังประชาชน

ประชา

387

นายสันทัด

จีนาภักดิ์

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

388

นายสัมพันธ์

เลิศนุวัฒน์

พลังประชาชน

ประชา

389

นายสากล

ม่วงศิริ

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

390

นายสาธิต

เทพวงศ์ศิริรัตน์

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

391

นายสามารถ

แก้วมีชัย

พลังประชาชน

ประชา

392

นางสิรินทร

รามสูต

พลังประชาชน

ประชา

393

นายสุขุมพงศ์

โง่นคำ

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

394

นายสุชน

ชามพูนท

พลังประชาชน

ประชา

395

นายสุชาติ

โชคชัยวัฒนากร

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

396

นายสุชาติ

ลายน้ำเงิน

พลังประชาชน

ประชา

397

นายสุชาย

ศรีสุรพล

พลังประชาชน

ประชา

398

นายสุทธิชัย

จรูญเนตร

พลังประชาชน

ประชา

399

นายสุทิน

คลังแสง

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

400

นายสุทิน

นพขำ

พลังประชาชน

ประชา

401

นางสาวสุนทรี

ชัยวิรัตนะ

พลังประชาชน

ประชา

402

นายสุนัย

จุลพงศธร

พลังประชาชน

ประชา

403

นายสุพล

ฟองงาม

พลังประชาชน

ประชา

404

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ

ฤทธาคนี

พลังประชาชน

ประชา

405

นายสุรจิตร

ยนต์ตระกรูล

พลังประชาชน

ประชา

406

นายสุรเชษฐ์

ชัยโกศล

พลังประชาชน

ประชา

407

พันตำรวจโทสุรทิน

พิมานเมฆินทร์

พลังประชาชน

ประชา

408

นายสุรพงษ์

โตวิจักษณ์ชัยกุล

พลังประชาชน

ประชา

409

นายสุรพงษ์

สืบวงศ์ลี

พลังประชาชน

ประชา

410

นายสุรพล

เกียรติไชยากร

พลังประชาชน

ประชา

411

นายสุรวิทย์

คนสมบูรณ์

พลังประชาชน

ประชา

412

นายสุรศักดิ์

พันธ์เจริญวรกุล

พลังประชาชน

ประชา

413

นายสุรศักดิ์

อนรรฆพันธ์

พลังประชาชน

ประชา

414

นายสุรสิทธิ์

เจียมวิจักษณ์

พลังประชาชน

ประชา

415

นายสุวัฒน์

วรรณศิริกุล

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

416

นายเสรี

สาระนันท์

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

417

นายโสภณ

ซารัมย์

พลังประชาชน

อภิสิทธิ์

418

นายอดิศักดิ์

โภคกุลกานนท์

พลังประชาชน

ประชา

419

นายอดุลย์

วันไชยธนวงศ์

พลังประชาชน

ประชา

420

นายอนันต์

ผลอำนวย

พลังประชาชน

ประชา

421

นายอนันต์

ศรีพันธุ์

พลังประชาชน

ประชา

422

นายอนุชา

สะสมทรัพย์

พลังประชาชน

ประชา

423

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์

นาครทรรพ

พลังประชาชน

ประชา

424

นายอนุสรณ์

ปั้นทอง

พลังประชาชน

ประชา

425

นายอนุสรณ์

วงศ์วรรณ

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

426

นางอนุสรา

ยังตรง

พลังประชาชน

ประชา

427

พันเอกอภิวันท์

วิริยะชัย

พลังประชาชน

ประชา

428

นางสาวอรุณี

ชำนาญยา

พลังประชาชน

ประชา

429

นายอัสนี

เชิดชัย

พลังประชาชน

ประชา

430

นายอารีเพ็ญ

อุตรสินธุ์

พลังประชาชน

ประชา

431

นายอำนวย

คลังผา

พลังประชาชน

ประชา

432

นายอิทธิ

ศิริลัทธยากร

พลังประชาชน

ไม่เข้าประชุม

433

นายอิทธิเดช

แก้วหลวง

พลังประชาชน

ประชา

434

นายอิทธิรัตน์

จันทรสุรินทร์

พลังประชาชน

ประชา

435

นายอุดมเดช

รัตนเสถียร

พลังประชาชน

ประชา

436

นายเอี่ยม

ทองใจสด

พลังประชาชน

ประชา

437

หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา

ไชยันต์

เพื่อแผ่นดิน

ประชา

438

นางจิตรวรรณ

หวังศุภกิจโกศล

เพื่อแผ่นดิน

ประชา

439

นายไชยยศ

จิรเมธากร

เพื่อแผ่นดิน

อภิสิทธิ์

440

นายนพดล

พลซื่อ

เพื่อแผ่นดิน

ไม่เข้าประชุม

441

นายนรพล

ตันติมนตรี

เพื่อแผ่นดิน

อภิสิทธิ์

442

นายนิมุคตาร์

วาบา

เพื่อแผ่นดิน

ไม่เข้าประชุม

443

พลตำรวจเอกประชา

พรหมนอก

เพื่อแผ่นดิน

ประชา

444

นายประนอม

โพธิ์คำ

เพื่อแผ่นดิน

อภิสิทธิ์

445

นายปุระพัฒน์

วิเศษจินดาวัฒนา

เพื่อแผ่นดิน

ประชา

446

นายพลพีร์

สุวรรณฉวี

เพื่อแผ่นดิน

อภิสิทธิ์

447

นายพิกิฏ

ศรีชนะ

เพื่อแผ่นดิน

อภิสิทธิ์

448

นายพิเชษฐ์

ตันเจริญ

เพื่อแผ่นดิน

อภิสิทธิ์

449

นายมานพ

ปัตนวงศ์

เพื่อแผ่นดิน

ประชา

450

นายยุซรี

ซูสารอ

เพื่อแผ่นดิน

ไม่เข้าประชุม

451

นายรณฤทธิชัย

คานเขต

เพื่อแผ่นดิน

อภิสิทธิ์

452

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์

สุวรรณฉวี

เพื่อแผ่นดิน

อภิสิทธิ์

453

นายวัลลภ

ไทยเหนือ

เพื่อแผ่นดิน

ประชา

454

นายวิทยา

บุตรดีวงค์

เพื่อแผ่นดิน

อภิสิทธิ์

455

นายแวมาฮาดี

แวดาโอะ

เพื่อแผ่นดิน

ประชา

456

นายสมเกียรติ

ศรลัมพ์

เพื่อแผ่นดิน

ประชา

457

นายสุชาติ

ตันติวณิชชานนท์

เพื่อแผ่นดิน

อภิสิทธิ์

458

นายสุรเดช

ยะสวัสดิ์

เพื่อแผ่นดิน

ประชา

459

นายอนุวัฒน์

วิเศษจินดาวัฒน์

เพื่อแผ่นดิน

อภิสิทธิ์

460

นายอลงกต

มณีกาศ

เพื่อแผ่นดิน

อภิสิทธิ์

461

นางกรรณิการ์

เจริญพันธ์

มัชฌิมาธิปไตย

ประชา

462

นายเกียรติกร

พากเพียรศิลป์

มัชฌิมาธิปไตย

อภิสิทธิ์

463

นายณัฐวุฒิ

สุขเกษม

มัชฌิมาธิปไตย

อภิสิทธิ์

464

พันตำรวจโทนุกรูล

แสงศิริ

มัชฌิมาธิปไตย

ประชา

465

นายปกรณ์

มุ่งเจริญพร

มัชฌิมาธิปไตย

อภิสิทธิ์

466

นางพรทิวา

นาคาศัย

มัชฌิมาธิปไตย

อภิสิทธิ์

467

นายมานิต

นพอมรบดี

มัชฌิมาธิปไตย

อภิสิทธิ์

468

นายมาโนช

เฮงยศมาก

มัชฌิมาธิปไตย

อภิสิทธิ์

469

นายสมนึก

เฮงวาณิชย์

มัชฌิมาธิปไตย

อภิสิทธิ์

470

นายอารยะ

ชุมดวง

มัชฌิมาธิปไตย

ประชา

471

นางอุดมลักษณ์

เพ็งนรพัฒน์

มัชฌิมาธิปไตย

อภิสิทธิ์

472

นายไกร

ดาบธรรม

รวมใจไทยชาติพัฒนา

ไม่เข้าประชุม

473

พลเอกเชษฐา

ฐานะจาโร

รวมใจไทยชาติพัฒนา

ประชา

474

นางทัศนียา

รัตนเศรษฐ

รวมใจไทยชาติพัฒนา

ประชา

475

นายประเสริฐ

บุญชัยสุข

รวมใจไทยชาติพัฒนา

อภิสิทธิ์

476

นายวรรณรัตน์

ชาญนุกรูล

รวมใจไทยชาติพัฒนา

อภิสิทธิ์

477

นางวรศุลี

สุวรรณปริสุทธิ์

รวมใจไทยชาติพัฒนา

อภิสิทธิ์

478

นายวัชรพล

โตมรศักดิ์

รวมใจไทยชาติพัฒนา

อภิสิทธิ์

479

นายวินัย

ภัทรประสิทธิ์

รวมใจไทยชาติพัฒนา

อภิสิทธิ์

480

นายสมชัย

ฉัตรพัฒนศิริ

รวมใจไทยชาติพัฒนา

งดออกเสียง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: